Türk Nöroşirurji Derneği İstanbul Bölge Toplantısı
Kranial Anevrizmalarda Cerrahi ve Endovasküler Teknikler